معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، متشکل از دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی، شورای بورس و مأموریت های آموزشی، کمیته ترفیعات، کمیته رکود و کمیته منتخب ارتقا می باشد که بمنظور یکپارچه سازی و ارتقاء امور مرتبط با اعضای هیأت علمی، و نیز ایجاد تصویر و درک روشن و جامع تری از فعالیت های مرتبط با اعضای هیأت علمی مشغول فعالیت می باشد.