معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

معرفی مرکز جذب هیات علمی

 

نیازسنجی جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

 انجام فراخوان عمومی (کشوری و داخلی) برای جذب اعضای هیأت علمی

 تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

 پاسخ گویی به شکایات مربوط به مراحل جذب اعضای هیات علمی

  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

 انجام کلیه مراحل فراخوان جذب هیات علمی از جمله بررسی صلاحیت علمی و عمومی طرح در هیات جذب و ارسال به وزارت و صدور حکم ازجمله:

 بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان ارتقاء مرتبه

 بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت

 بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب در سایر دانشگاهها

 بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان متعهدین به خدمت

 بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان انتقال به دانشگاه یا خارج دانشگاه

  بررسی صلاحیت عمومی  متقاضیان راتبه تحصیلی

 بررسی صلاحیت عمومی هیات علمی پیمانی یکساله

بررسی درخواست تمدید ماموریت آموزشی

بررسی درخواست تمدید قرارداد هیات علمی

 بررسی درخواست انتقال تعهدات

بررسی درخواست تبدیل تعهدات از درمانی به آموزشی