معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

رقیه خداجو

رقیه خداجو

مسئول دفتر معاونت آموزشی

تحصیلات: کارشناسی

Khodajoo6010@gmail.com

تلفن:‌ 54341506-071

شماره داخلی: 327