معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم